atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Hakikatin Sırrını Beyan Eylemek

Yaşam, evren, insan gerçekliğinden uzak kaçanlar, hakikatin sırrına vakıf olmak yerine gündelik uğraşlarla zaman harcayanlar, gündelik çaba ve çalışmaları yaşamın merkezine koyanlar; dünyayı sadece kendileri ile başlatır ve kendileri ile bitirirler. Yaşamın, dünyanın ve hatta bütün kainatın merkezinde onlar vardır. Bütün galaksiler onların etrafında semah edip dururlar.

Oysa yaşamın böyle olmadığını çok güzel şekilde dile getiriyor Noksani Baba:

Zahit sanma bizi dünden bu günden  (Sanmayın erenler dünden bu günden )

Nice bin kez gidip bu hana geldik      (Biz nice bin kere bu hana geldik)

Daha yer ile gök yaratılmadan           (Hakkı Teala nura tecelli kıldı)

Nur-u Muhammedi seyrana geldik     (Ol nurdan payımız aldıkta geldik)

Kaba  bir softa olan kişi bu sözlerden bir şey alır mı, anlar mı?

Almadığı gibi kendi geriliğine, cehaletine, at gözlüğüne başkalarını da mahkum ve mecbur kılmak istiyor. Onun gibi düşünmeyen, onun gibi algılamayan herkes, “ona göre yol getirilmesi gereken, hidayetine vesile olunması” gerekendir. Kendisi 'yaşamı çözmüş, dünyayı anlamış, uzayın her derinliğini keşfetmiş, insanın bilincini ve duygusunu kavramış ya', bu kavrayışa başkalarını da dahil etmek istiyor.

Öyle değil ne yazık ki.

Daha bir şey anlamadığı ve algılamadığı halde, kendisinde fersah fersah ileride olanları da arkalarında tutmak, onları da kendi geriliğine, cehennem çukuruna dahil etmek çabasındadır.

Oysa Noksani Baba ve onun dahil olduğu geleneği sürdürenler çağlar öncesinden hem akıl, bilgi, eğitim yoluyla, hemde sezgi, gönül, tefekkür boyutuyla bir çok şeyi beyan eylemişlerdir.

Kandili kudreti yarattı nurdan

On İki ervahı yarattı sırdan

Lamekan şehrini yarattı nurdan

Aşkı muhabbeti cevlana geldik

 

Sahi kaba yobaz ve onun yoldaşı olan cahil yoz  bu sözlerden ve bu sözlerin yansıtmış olduğu düşüncelerden ne anlıyor?

Zerre kadar anlama ve algılama çabası gösteriyor mu yoksa bu sözlerin, düşüncelerin ağırlığını keşfedip altında ezileceğini bildiği için kötülemeye, yok saymaya mı çalışıyor?

İnanıyor ve biliyoruz ki yolumuz doğru yoldur. Bu yol için bedel veren, kafa yoran, yaşamın sırrını bilenlerimiz sanıldığından da çoktur. Noksani Baba ve onun süreğinde olanlar hakikatin sırrını anlamak isteyenlere beyan eylemişlerdir. Hakikat arayıcılarına düşende bu beyan eyleneni anlamak ve yaşamlarına katıp cümle insanlığa sunmaktır. Sunalım ki yozlar ve yobazlar daha bir azalsın ve cümle insanlık hak ettiği bilince sahip olsun.

Ademe kavuştuk cennete girdik

Havva ile orada çok demler sürdük

Binasını yerin göğün biz kurduk

Arzu kıldık onu seyrana geldik

 

Hak buyurdu buğday yemeyin hey can

Galebe eylese nefsine ile Şeytan

Yedikte buğdayı eyledik isyan

Sürüldük cennetten cihana geldik.

 

Tövbe kıldık makbul oldu sözümüz

Muhammet cisminde açtık gözümüz

Adem’den Hatem’e sürdük yüzümüz

Ol demde sureti insana geldik

 

Muhammet cisminde karar eyledik

Hak buyurdu hak kelamın söyledik

İndik aşkın deryasını boyladık

İkrar verdik Şah-ı Merdana geldik

 

Başımıza vurduk tacı

Çıktık seyreyledik arşı

Miraçta biz gördük Hakkı

Hatemi aslana geldik

 

Fatıma, Muhammet, Ali

Ezelden kurdular yolu

Hasan, Hüseyindir Veli

Eşiğine kurbana geldik

 

 

Zeynel'den Bakıra İndik

Sadık’a göz gönül kattık

Kazım’dan Rıza’ya yettik

Taki, Naki Şaha Geldik

 

Ondört masum-u pak bizim sırrımız

Oniki mamurdan gelir nurumuz

Kırkların ceminde vardır yerimiz

Uğradık mektebi irfana geldik

 

Erenlerden bizde destur almışız

Noksaniyem lamekandan gelmişiz

Münkirin gözüne perde olmuşuz

Hakikat sırrını beyana geldik

 

Remzi Kaptan

remzi.kaptan@yahoo.com

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!